Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Radomiu

Przedmiot działania

Inspekcja Transportu Drogowego, zwana dalej "Inspekcją", powołana jest do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego i nie zarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi.

 

Zadania Inspekcji Transportu Drogowego wykonują następujące organy:

 

-    Główny Inspektor Transportu Drogowego,

- Wojewoda działający za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, zwanego dalej "wojewódzkim inspektorem", jako kierownika Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego wchodzącej w skład wojewódzkiej administracji zespolonej.

Główny Inspektor Transportu Drogowego sprawuje nadzór nad wojewódzkimi inspektorami oraz ma prawo kontroli ich działalności, a także wydawania im wiążących poleceń w tym zakresie.

 

Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu należy realizowanie wszelkich czynności związanych z wykonywaniem zadań należących do Wojewódzkiego Inspektora, a w szczególności:

 

1. Kontrola

- przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których mowa w art. 4 pkt 22 ustawy o transporcie drogowym

- przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

- przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt

- wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich oznakowania, w zakresie określonym w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367)

- rodzaju używanego paliwa

- dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego

- prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

 

2. Nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395) i w zakresie określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2011 r. nr 135 poz. 790).

 

3. Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych.

 

4. Prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadku stwierdzenia naruszeń podczas kontroli, a także wydawanie decyzji administracyjnych.

 

5. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

 

6. Rozpatrywanie wniosków o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie spłaty kary pieniężnej w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

 WITD Radom 2014.  Copyright © 2009 by Sebastian Majchrzak, Eryk Perucki, Łukasz Woźniak.  Ostatnia aktualizacja: