Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Radomiu

Zamówienia Publiczne -> Ochrona osób i mienia

W dniu 20.02.2008 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowanie ogłoszenie pod nr 57371-2008 dotyczące zamówienia publicznego na ochronę osób i mienia WITD w Warszawie o treści:

I: ZAMAWIAJĄCY
- Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie, ul gen. Władysława Andersa 30, 00-210 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 831 60 82, 831 39 18, fax 022 831 72 95

adres strony internetowej zamawiającego: www.mazowsze.witd.gov.pl

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia: Przetarg na ochronę osób i mienia Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie.
Rodzaj zamówienia: usługi.
Określenie przedmiotu: przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obejmującej zorganizowanie i wykonanie całodobowej ochrony osób i mienia, wykonywanej przez jedną osobę w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie
- Wspólny Słownik Zamówień: 74.61.00.00-8
- Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej
- Nie dopuszcza się oferty wariantowej
Czas trwania zamówienia: okres 12 miesięcy

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM
Warunki dotyczące zamówienia: Zamawiający zwalnia Oferentów z obowiązku wniesienia wadium.
Warunki udziału:
- W postępowaniu przetargowym mogą brać udział Oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. prawo zamówień publicznych.

Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć z formularzem oferty następujące dokumenty:
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wskazanym w art. 24 ust.1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ,
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające, że przedmiot działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
- koncesję wydaną przez M.S.W.i A na prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem tj. świadczenia usług ochrony osób i mienia, ważną w całym okresie obowiązywania umowy,
- wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia wraz z potwierdzeniem (w formie referencji, opinii, oświadczenia), że zamówienia te wykonane były należycie (Załącznik nr 4 do SIWZ)
- polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności tj. w zakresie ochrony osób i mienia.

IV: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia -
przetarg nieograniczony
Kryteria oceny ofert - najniższa cena
Nie przewiduje się wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Informacje administracyjne:
- adres strony internetowej: www.mazowsze.witd.gov.pl
- specyfikację istotnych warunków można uzyskać pod adresem: 00-210 Warszawa ul. gen. Władysława Andersa 30, pok. nr 10, (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16)
- termin składania ofert - 07.04.2008 godz 10:00, miejsce: Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie, ul. gen. Władysława Andersa 30 00-210 Warszawa
- Termin związania ofertą - okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 pobierz specyfikacje


Warszawa, dnia 23 kwietnia 2008r.

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty,

streszczenie oceny i porównania ofert

oraz informacja o ofertach odrzuconych i wykluczonych wykonawcach

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego WITD.WAT.331/2008 na ochronę osób i mienia Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie ogłoszonym na stronie internetowej www.mazowsze.witd.gov.pl , w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem ogłoszenia: 57371 -2008, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 20.03.2008r. zawiadamiam na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych o wyborze oferty najkorzystniejszej: Jako oferta najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium – 100% cena, wybrana została oferta oznaczona jako nr 13 złożona przez:

  Przedsiębiorstwo Usługowe
„KERIM”
Mirosław Hendel
ul. Sandomierska 14A
26-611 Radom
z ceną:

70.535,52 PLN (brutto)

Uzasadnienie wyboru:

Wyżej wymieniony wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, treść złożonej oferty spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożona oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium 100% cena.

Streszczenie i porównanie ofert:

 

 Nazwa  (firma) Wykonawcy

 

Kryteria oceny

 

Uzasadnienie: Zgodnie z wzorem zamieszczonym w pkt. 7.5 SIWZ dokonano oceny punktowej oferty.

 

Ocena (liczba punktów.)

 

SAT - GUARD DEFENCE Sp. z o. o.

Cena

100 %

                                     

              70 535,52     x 100%

              98 001,82

 

 

       71,97

 

Agencja Ochrony Argus Sp. z o.o.

Cena

100 %

 

               70 535,52    x 100%

               73 527,94

 

 

       93,93

 

„Stekom”  Spółka Akcyjna

Cena

100 %

 

                70 535,52   x 100%

               101 806,56  

 

 

       69,28

 

STW SYSTEM Sp. z o.o.

Cena 100 %

 

                70 535,52  x 100 %

                 82 218,24

 

       85,79

 

 

 

Zakład Usługowy „MAX”

Cena 100 %

            

                70 535,52   x 100%

                107 513,23

 

      65,61

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „FOOIM”

Cena 100 %

 

                 70 535,52  x 100%

                 79 726,51

 

     

      88,47

 

Licencjonowana Agencja Detektywistyczna Ochrony Osób i Mienia „Lider”  mgr. Bohdan Szpakowski

Cena 100 %

 

               70 535,52   x  100%

               85 390,72

 

     

      82,60

 

Przedsiębiorstwo Usługowe   „Kerim” Mirosław Hendel

Cena 100%

                  

                70 535,52  x  100%

                70 535,52

 

    

     100,00

 

 „EKOTRADE” Sp. z o.o.

Cena 100 %

                 

                70 535,52   x 100%

              106 628,98

         

      

       66,15

 

MULTISERVICE Sp. z o.o. Z.P.Ch.

Cena  100 %

                   

                70 535,52   x 100%

                73 527,94

      

 

       95.93

 

Konsorcjum PUH ZP „Pragal” Zdzisław Prasek, PPUH  „Pra-Med.Plus” Anna Prasek

Cena 100 %

                   

               70 535,52   x 100 %

               72 138,60

     

 

      97,77

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WALOR” Agencja Ochrony Osób i Mienia.

Cena 100 %

 

                70 535,52  x 100%

               117 024,84

 

 

     60,27

 

Agencja Ochrony Mienia „CERTUS” Sp. z o.o.

Cena 100 %

                     

                70 535,52   x 100%

                99 284,09

 

 

     71,04

 

ACTIVE SECURITY Sp. z o. o.

Cena 100 %

                    

                70 535,52   x 100%

                73 741,68

 

 

       95,65

 

“Centrum  Ochrony  Security” S.A.

Cena 100 %

                     

               70 535,52   x 100 %

               84 535,75

      

 

       83,44

 

CLAR SYSTEM S.A.

Cena 100 %

 

 

                70 535,52   x 100%

              130 170,10

 

       54,19

     

 

Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. J.

Cena 100 %

                    

                70 535,52   x 100%

                92 444.28

     

      76,30

 

„Impuls” Sp. z o. o.

Cena 100 %

                    

                 70 535.52  x 100%

                 83 573,90

 

      84,40

 

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe HL HIWOX Sp. z o. o.

Cena 100 %

             

                 70 535,52  x 100%

                 96 448,32

 

 

      73,13

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych zawiadamiam o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

1.

Gwarant Agencja Ochrony i Detektywistyki Sp. z o.o.,
ul. Cygana 2,
45 – 131 Opole

Zamawiający wymagał w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapewnienia świadczenia usług całodobowej ochrony osób i mienia Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie (pkt. 1.1 SIWZ). Zamawiający w pkt. 2.1 SIWZ określił termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia na dzień 1 maja 2008r. Okres realizacji zamówienia zgodnie z pkt. 2.2 SIWZ określony został na 12 miesięcy od dnia 1 maja 2008r. do dnia 30 kwietnia 2008r. Wykonawca przedstawił ofertę na kwotę 8.751,79 PLN. W związku z faktem, że cena ofertowa w sposób znaczny odbiegała od cen ofertowych przedstawionych przez pozostałych wykonawców, Zamawiający zgodnie z art. 90 ust. 1 pzp wezwał wykonawcę do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W doręczonych przez Wykonawcę wyjaśnieniach, Wykonawca oświadczył, że cena ofertowa przez niego zaproponowana obejmuje jedynie 1 miesiąc świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, a ceną ofertową wymaganą przez Zamawiającego można uzyskać dokonując pomnożenia ceny ofertowej zawartej w ofercie Wykonawcy przez 12 miesięcy. W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 odrzucił ofertę jako, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie nieprawidłowo określonej ceny ofertowej tj. była niezgodna z pkt. 8.1 a ) SIWZ.

2.

MAX Centrum Logistyczne Biuro Promocji Targów i Wystaw
Zbigniew Skucha
ul. R. Millera 12/5
01-496 Warszawa

Zamawiający wymagał zgodnie z pkt. 3.15 SIWZ w przypadku, gdy Wykonawca przedstawia kopię jakiegoś dokumentu, by kopia ta była poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji, tj. przez osobę (osoby) upoważnione w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych. W wyniku analizy oferty Zamawiający stwierdził naruszenie pkt. 3.15 SIWZ polegające na nie potwierdzeniu za zgodność z oryginałem drugiej strony koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto Zamawiający wymagał zgodnie z pkt. 3.10 SIWZ by wszystkie strony oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą były ponumerowane, a poszczególne kartki złączone ze sobą w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego Państwowego Wydawnictwa Naukowego strona to każda z dwu powierzchni karty papieru. Wykonawca sporządzając ofertę ponumerował karty oferty, a nie jej strony.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 odrzucił ofertę jako, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie naruszenia pkt. 3.15 oraz 3.10 SIWZ.

3.

Biuro Ochrony PANTERA
Bożenna Grzelecka
ul. Armii Ludowej 9 m . 2
00 – 575 Warszawa

Zamawiający wymagał zgodnie z pkt. 3.10 SIWZ by wszystkie strony oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą były ponumerowane, a poszczególne kartki złączone ze sobą w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego Państwowego Wydawnictwa Naukowego strona to każda z dwu powierzchni karty papieru. Wykonawca sporządzając ofertę ponumerował karty oferty, a nie jej strony.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 odrzucił ofertę jako, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie naruszenia pkt. 3.15 oraz 3.10 SIWZ.

4.

ERMA Agencja Ochrony Osób i Mienia
Usługi Detektywistyczne
Ludwik Gładych
ul. Mokotowska 4/6
00 – 641 Warszawa

Zamawiający wymagał zgodnie z pkt. 3.10 SIWZ by wszystkie strony oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą były ponumerowane, a poszczególne kartki złączone ze sobą w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego Państwowego Wydawnictwa Naukowego strona to każda z dwu powierzchni karty papieru. Wykonawca sporządzając ofertę ponumerował karty oferty, a nie jej strony.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 odrzucił ofertę jako, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie naruszenia pkt. 3.15 oraz 3.10 SIWZ.

5.

Agencja Ochrony Mienia i Osób
Jerzy Aleksander Ślęczka
ul. P. Nerudy 9/21
01 – 926 Warszawa

Zamawiający wymagał zgodnie z pkt. 3.10 SIWZ by wszystkie strony oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą były ponumerowane, a poszczególne kartki złączone ze sobą w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego Państwowego Wydawnictwa Naukowego strona to każda z dwu powierzchni karty papieru. Wykonawca sporządzając ofertę ponumerował karty oferty, a nie jej strony.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 odrzucił ofertę jako, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie naruszenia pkt. 3.15 oraz 3.10 SIWZ.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy prawo zamówień publicznych zawiadamiam o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania przetargowego:

1.

Agencja Ochrony Mienia i Osób
„LIDER”
A.  Zagórski, J. Zagórska
Spólka Jawna
ul. Wolska 84/86
01-141 Warszawa

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagał złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w tym:     

- wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia wraz z potwierdzeniem (w formie referencji, opinii, oświadczenia), że zamówienia te wykonane były należycie 5.1 e) SIWZ/.

Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy pzp oraz z §1 ust. 2 pkt.
2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r., Nr 87, poz. 605) miał prawo wymagać przedstawienia ww. wykazu.

Wykonawca przedstawił ww. wykaz który nie zawierał informacji wymaganych przez Zamawiającego. Wykonawca nie potwierdził, że zamówienia które wskazał w wykazie zostały wykonane należycie, nie przedstawiając referencji, opinii czy oświadczeń.

 Zgodnie z art. 26 ust. 3 pzp Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu…

Zamawiający stwierdził, że oferta została sporządzona niezgodnie z treścią SIWZ tj. pkt. 3.10 w którym Zamawiający wymagał ponumerowania wszystkich stron oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą. Wykonawca sporządził ofertę niezgodnie z treścią SIWZ poprzez to, że nie ponumerował stron oferty, a jej kartki. Wobec powyższego oferta podlegała na podstawie 89 ust. 1 pkt. 2 pzp odrzuceniu. W związku z powyższym Zamawiający nie miał obowiązku wzywania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów.

2.

Agencja Pegaz
Ochrona Osób i Mienia
Zbigniew Czerwiec
ul. Sobieskiego 15/27
05-100 Legionowo

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagał złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w tym:

- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. /pkt. 5.1 b) SIWZ/.

Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy pzp oraz z §1 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r., Nr 87, poz. 605) miał prawo wymagać przedstawienia ww. dokumentu.

Zgodnie z pkt. 3.15 SIWZ – w przypadku, gdy Wykonawca przedstawia kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji.

Załączona do oferty kopia zapytania do KRK nie jest potwierdzona za zgodność z oryginałem w sposób opisany powyżej.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 pzp Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu…

Zamawiający stwierdził, że oferta została sporządzona niezgodnie z treścią SIWZ tj. pkt. 3.10 w którym Zamawiający wymagał ponumerowania wszystkich stron oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą. Wykonawca sporządził ofertę niezgodnie z treścią SIWZ poprzez to, że nie ponumerował stron oferty, a jej kartki. Wobec powyższego oferta podlegała na podstawie 89 ust. 1 pkt. 2 pzp odrzuceniu. W związku z powyższym Zamawiający nie miał obowiązku wzywania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów.

3.

DORAN Security Sp.j.
Szymon Chrzanowski
ul. Kopińska 42/28
02-327 Warszawa

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagał złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w tym:

- Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności tj. w zakresie ochrony osób i mienia. /pkt. 5.1 f SIWZ/.

Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy pzp oraz z §1 ust. 3 pkt. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r., Nr 87, poz. 605) miał prawo wymagać przedstawienia ww. dokumentu.

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 07.04.2008r. Wykonawca załączył do oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wystawionej przez ErgoHestia. Termin ważności polisy upłynął 04.04.2008r. o godz. 24.00. Ważność polisy upłynęła więc przed dniem składania ofert.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 pzp Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu…

Zamawiający stwierdził, że oferta została sporządzona niezgodnie z treścią SIWZ tj. pkt. 3.10 w którym Zamawiający wymagał ponumerowania wszystkich stron oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą. Wykonawca sporządził ofertę niezgodnie z treścią SIWZ poprzez to, że nie ponumerował stron oferty, a jej kartki. Wobec powyższego oferta podlegała na podstawie 89 ust. 1 pkt. 2 pzp odrzuceniu. W związku z powyższym Zamawiający nie miał obowiązku wzywania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów.

ZASTĘPCA MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO     

Sławomir Wołkowicz                   WITD Radom 2011.  Copyright © 2009 by Sebastian Majchrzak, Eryk Perucki.  Ostatnia aktualizacja: