Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Radomiu

Zamówienia Publiczne -> zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2008 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

streszczenie oceny i porównania ofert

oraz informacja o ofertach odrzuconych i wykluczonych

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego WITD-WAT-331.III/2008 na dostawę 12 samochodów do celów specjalnych oznakowanych z zabudową biurową i 1 samochodu do celów specjalnych nieoznakowanego z zabudową biurową (część I) oraz 1 samochodu osobowego (część II) do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie ogłoszonym na stronie internetowej www.mazowsze.witd.gov.pl, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem ogłoszenia: 2008/S 129-171610, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.07.2008 r. zawiadamiam na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych o wyborze oferty najkorzystniejszej w części I Zamówienia:

Jako oferta najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria wybrana została oferta oznaczona jako nr 3 złożona przez:

 „FRANK-CARS” Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 147/151
42-200 Częstochowa

Uzasadnienie wyboru:
Wyżej wymieniony wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, treść złożonej oferty spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożona oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria:

cena – max 70 pkt
parametry techniczne – max 10 pkt (moc silnika 5 pkt, maksymalny moment obrotowy 2 pkt, bezpieczeństwo 3 pkt)
serwis – max 5 pkt
gwarancja – max 10 pkt (na części mechaniczne 3 pkt, na zabudowę biurową 3 pkt, na dodatkową instalację elektryczną 4 pkt)
termin dostawy – max 5 pkt

 

Oferta najkorzystniejsza:

Cena oferty 1 992 689,44- złote
C – ilość punktów w kryterium cena
Con – najniższa cena ofertowa spośród ofert spełniających wymogi
Cob – cena oferty badanej

         1.984.815,67

Cn = --------------- = 0,996 x 70 = 69,72 pkt

         1.992.689,44

Parametry techniczne:
a) moc silnika 140 KM – 4 pkt
b) moment obrotowy 350 Nm – 2 pkt
c) bezpieczeństwo kurtyny boczne lub poduszki boczne – 0 pkt

Serwis – Radom, Ostrołęka, Płock – 3 pkt

Okres gwarancji:
a) części mechaniczne 36 miesięcy albo 150 tyś. km. - 1 pkt
b) zabudowa biurowa 48 miesięcy – 3 pkt
c) dodatkowa instalacja elektryczna 36 miesięcy – 4 pkt

Termin dostawy (jak w specyfikacji) – 0 pkt
Łącznie 86,72 pkt

Streszczenie i porównanie ofert:

Numer oferty

Cena

Parametry techniczne
a) moc silnika
b) moment obrotowy
c) bezpieczeństwo kurtyny boczne lub poduszki boczne

Serwis

Okres gwarancji
a) części mechaniczne
b) zabudowa biurowa
c) dodatkowa instalacja elektryczna

Termin dostawy

Razem

1. Dixi-Car S.A.
Al. Krakowska 24a
05-090 Raszyn

58, 85 pkt

6 pkt

5 pkt

3 pkt

0 pkt

72,85 pkt

2. W.A.S. Sp. z o.o.
ul. Nowa 2
87-162 Lubicz Górny

70 pkt

5 pkt

4 pkt

7 pkt

0 pkt

86 pkt

3.„FRANK-CARS” Sp. z o.o.
l. Jagiellońska 147/151
42-200 Częstochowa

69,72 pkt

6 pkt

3 pkt

8 pkt

0 pkt

86,72 pkt

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI II DOTYCZĄCEJ DOSTAWY 1 SAMOCHODU OSOBOWEGO
Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 t.j.) w dniu 6 sierpnia 2008 r. zawiadomiono i pouczono o treści art. 180 pzp wykonawców o unieważnieniu postępowania, w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 7 w związku z art. 93 ust. 2, w części II dotyczącej dostawy 1 samochodu osobowego znak WAT.ZP.331.III/2008.

Uzasadnienie:

W dniu 5 sierpnia 2008 r. w trakcie otwierania korespondencji, jaka wpłynęła do Inspektoratu, nieumyślnie otworzona została koperta, w której znajdowała się oferta dotycząca przetargu WAT.ZP.331.III/2008 Cześć II dostawa 1 samochodu osobowego. W związku z powyższym podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania mając na uwadze, że postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Doszło do nieumyślnego naruszenia art. 86 ust. 1 ustawy, który nie zezwala na zapoznanie się z treścią ofert przed upływem terminu ich składania. Zgodnie z interpretacją podobnego stanu faktycznego zawartą w orzeczeniu Zespołu Arbitrów z dnia 29 marca 2005r. (UZP/ZO/0-524/05) w takim przypadku należy oprzeć się na stosownych przepisach kodeksu cywilnego. Zgodnie z art.  art. 61 § 1 kodeksu cywilnego, oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Ustawodawca nie wymaga, by druga strona rzeczywiście zapoznała się z treścią oświadczenia woli. Wystarczającą przesłanką jest możliwość zapoznania się z treścią np. oferty. Mając na uwadze powyższe Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania w części II dotyczącej dostawy 1 samochodu osobowego. Zamawiający informuje, że postępowanie dotyczące dostawy 1 samochodu osobowego zostanie ponowione.WITD Radom 2011.  Copyright © 2009 by Sebastian Majchrzak, Eryk Perucki.  Ostatnia aktualizacja: