Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Radomiu

Zamówienia Publiczne -> Dostawa samochodów

1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO.
- Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie, ul. Gen. Władysława Andersa 30, 00 – 210 Warszawa
- Znak sprawy: WITD-WAT-331/III/2008

2. Tryb udzielenie zamówienia.
-
Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

3. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
 a) 12 samochodów do celów specjalnych oznakowanych z zabudową biurową,
 b) 1 samochodu do celów specjalnych nieoznakowanego z zabudową biurową,
 c) 1 samochodu osobowego.
2. Wymagany zestaw parametrów technicznych przedmiotu zamówienia zawiera ZAŁĄCZNIK NR 1, ZAŁĄCZNIK NR 1A oraz ZAŁĄCZNIK 1B do SIWZ.

4. Opis części zamówienia.
ZAMAWIAJĄCY w związku z przedmiotem zamówienia wymaga złożenia oferty w dwóch częściach.

- Część I dotyczyć będzie dostawy 12 samochodów do celów specjalnych oznakowanych z zabudową biurową i 1 samochodu do celów specjalnych nieoznakowanego z zabudową biurową.
- Część II dotyczyć będzie dostawy 1 samochodu osobowego.
- Zamawiający dokona odrębnej oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w każdej z części.
- Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części, ale dana część jest niepodzielna, i wykonawca jest zobowiązany do zaoferowania wszystkich pozycji danej części pod rygorem odrzucenia oferty. Wykonawca może złożyć ofertę na jedna lub więcej części (wg swojego wyboru)

5. Zamówienia uzupełniające.
ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje zamówień uzupełniających.

6. Oferty wariantowe.
- ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany (nieprzekraczalny) termin realizacji zamówienia:
1) samochód osobowy opisany w załączniku 1B w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;
2) 6 samochodów do celów specjalnych oznakowanych z zabudową biurową opisanych w załączniku 1 w ciągu 75 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;
3) 1 samochód do celów specjalnych nieoznakowany z zabudową biurową opisany w załączniku 1A w ciągu 75 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;
4) 6 samochodów do celów specjalnych oznakowanych z zabudową biurową opisanych w załączniku 1 w ciągu 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu.
O zamówienie mogą się ubiegać WYKONAWCY, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

9. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. Ocena spełniania warunków odbędzie się na podstawie załączonych do oferty przez WYKONAWCĘ dokumentów, których wykaz zawiera Rozdział 10 SIWZ.
2. Do oferty muszą być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione 
w Rozdziale 10 SIWZ. 
3. Złożenie przez WYKONAWCĘ nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie WYKONAWCY z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

10. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć WYKONAWCY.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego na temat WYKONAWCY w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 odpowiednio pkt 4, 5, 6, 7 i 8 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych – według wzoru ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.
6. Dowód wniesienia wadium.
7. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 000,- (słownie: pięćset tysięcy) złotych.
8. Formularz oferty - według wzorów w ZAŁĄCZNIKACH NR 2, NR 2b do SIWZ.
9. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 do pkt 4:
1) pkt 2, 3 i 5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1.a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2.b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3.c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 4 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
12. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
13. Zaakceptowany projekt umowy stanowiący integralną część specyfikacji – odpowiednio ZAŁĄCZNIK NR 4 lub 4a do SIWZ.
Powyższe dokumenty muszą być załączone do oferty i złożone w jednej kopercie z ofertą.

11. Wadium
1.Każda oferta musi być zabezpieczona przez cały okres związania ofertą wadium. 
Część I zamówienia polegająca na dostawie 12 samochodów do celów specjalnych oznakowanych z zabudową biurową i 1 samochodu do celów specjalnych nieoznakowanego z zabudową biurową. powinna być zabezpieczona wadium w wysokości w wysokości 50 000,- (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych. 
Część II zamówienia polegająca na dostawie 1 samochodu osobowego powinna być zabezpieczona wadium w wysokości w wysokości 3000,- (słownie: trzy tysiące) złotych.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

12. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2008 r. godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego.
WYKONAWCA otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia (dzień, godzina) oraz numerem, jakim oznakowana została oferta.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

13. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Oferty zostaną otwarte w dniu 11 sierpnia 2008r. o godz. 12.00 w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO w Warszawie przy ul. Gen. Andersa 30. 
WYKONAWCY mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności WYKONAWCY przy otwieraniu ofert, ZAMAWIAJĄCY prześle WYKONAWCY protokół z sesji otwarcia ofert na jego wniosek.

14. Kryteria oceny ofert.

CZĘŚĆ I dostawa 12 samochodów do celów specjalnych oznakowanych z zabudową biurową i 1 samochodu do celów specjalnych nieoznakowanego z zabudową biurową

Przy wyborze ofert ZAMAWIAJĄCY kierował się będzie następującymi kryteriami:

 

L.p.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

Cena

 70 pkt

2.

Parametry techniczne samochodów do celów specjalnych

10 pkt

3.

Serwis

5 pkt

4.

Termin gwarancji

10 pkt

5.

Termin dostawy

5 pkt

CZĘŚĆ II Samochód osobowy

 

 

L.p.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

Cena

 75 pkt

2.

Parametry techniczne samochodu osobowego

15 pkt

3.

Termin gwarancji

5 pkt

4.

Wyposażenie dodatkowe

5 pkt

pobierz specyfikację

załącznik nr 3WITD Radom 2011.  Copyright © 2009 by Sebastian Majchrzak, Eryk Perucki.  Ostatnia aktualizacja: