Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Radomiu

Rekrutacja -> Referent

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko:

 • referent prawny w Wydziale Prawnym

Wymiar etatu: 2

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa (Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie, ul. Gen. Władysława Andersa 30,00-210 Warszawa)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniowanie spraw związanych z procedurą odwoławczą od decyzji nałożonych przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego,

 • współdziałanie z Wydziałami Inspektoratu w zakresie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt,

 • prowadzenie spraw związanych z umarzaniem, odraczaniem lub rozkładaniem na raty należności wynikających z decyzji nałożonych przez MWITD,

 • wykonywanie niektórych czynności w prowadzonych w Wydziale Prawnym postępowaniach administracyjnych,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze

 • pozostałe wymagania niezbędne:

  • znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego

  • znajomość ustawy o finansach publicznych,

  • znajomość ustawy o transporcie drogowym

 wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera , w tym korzystania z edytora tekstu

 • zdolność syntetycznego formułowania pisemnych wypowiedzi,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
   

Termin składania dokumentów:

  13-03-2010

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
  Gen. Władysława Andersa 30
  00-210 Warszawa

Inne informacje:

  Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje:(022) 831-60-82WITD Radom 2011.  Copyright © 2009 by Sebastian Majchrzak, Eryk Perucki.  Ostatnia aktualizacja: