Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Radomiu

Rekrutacja -> Referent

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

 • poszukuje kandydatów na stanowisko:

 • referent prawny

 • w Wydziale Prawnym

Wymiar etatu: 1,0

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie obsługi prawnej Inspektoratu,

 • prowadzenie postępowań administracyjnych,

 • opiniowanie projektów decyzji przedstawionych przez inspektorów,

 • opiniowanie spraw związanych z procedurą odwoławczą od decyzji nałożonych przez Wojewódzkiego Inspektora,

 • prowadzenie spraw związanych z umarzaniem, odraczaniem lub rozkładaniem na raty spłat należności

 • opracowywanie rozwiązań organizacyjnych określających funkcjonowanie Inspektoratu oraz przygotowywanie projektów aktów prawnych,

 • współdziałanie z wydziałami w zakresie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze

 • doświadczenie: 5 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

 • pozostałe wymagania niezbędne:

  • bardzo dobra znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego

  • bardzo dobra znajomość ustawy o o transporcie drogowym,

  • znajomość regulacji wspólnotowych w zakresie transportu drogowego,

  • dobra znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o drogach publicznych w zakresie uprawnień Inspekcji,

wymagania dodatkowe

 • zdolność syntetycznego formułowania pisemnych wypowiedzi,

 • znajomość co najmniej jednego języka obcego,

 • umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym korzystania z edytora tekstu,

 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:

  19-09-2009

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
  Gen. Władysława Andersa 30
  00-210 Warszawa

Inne informacje:

  - decyduje data wpływu do Inspektoratu,
  - osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej,
  - oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje:(022) 831-60-82WITD Radom 2011.  Copyright © 2009 by Sebastian Majchrzak, Eryk Perucki.  Ostatnia aktualizacja: