Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
w Radomiu

Rekrutacja -> Referent

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

 • poszukuje kandydatów na stanowisko:

 • inspektor

 • w Wydziale Finansowo-Księgowym

Wymiar etatu: 1,0

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie, ul. Gen. W. Andersa 30, 00-210 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ewidencja i egzekucja należności z tytułu dochodów budżetowych i jednostek samorządowych

 • wprowadzanie dokumentów księgowych do ksiąg i kartotek kontowych,

 • przygotowywanie i opracowywanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych,

 • systematyczna analiza i uzgadnianie kont analitycznych i syntetycznych,

 • wykonywanie prac związanych z prowadzeniem rachunkowości i obsługi finansowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne

 • doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

 • pozostałe wymagania niezbędne:

   • znajomość przepisów ustawy - kodeks postępowania administracyjnego,

   • znajomość ustawy o finansach publicznych,

   • znajomość ustawy o transporcie drogowym

  wymagania dodatkowe

  • umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych,

  • zdolność syntetycznego formułowania pisemnych wypowiedzi,

  • umiejętność pracy w zespole,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:

  29-03-2010

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
  ul. Gen. Władysława Andersa 30
  00-210 Warszawa

Inne informacje:

  - decyduje data wpływu do Inspektoratu
  - osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej,
  - oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje:(022) 831-60-82WITD Radom 2011.  Copyright © 2009 by Sebastian Majchrzak, Eryk Perucki.  Ostatnia aktualizacja: